Pravilnik disciplinske komisije

Na podlagi določb Statuta Planinskega društva Cirkulane je občni zbor društva sprejel naslednji

Pravilnik o delu disciplinske komisije Planinskega društva Cirkulane

Splošni del:

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
a) Pravilnik določa disciplinske organe, disciplinske ukrepe in disciplinski postopek.
b) S pravilnikom se ureja delo disciplinske komisije na osnovi Statuta Planinskega društva Cirkulane.

2. člen
DEFINICIJA DISCIPLINSKEGA PREKRŠKA IN SPORA:
Disciplinski prekršek pomeni kršenje določb Statuta Planinskega društva Cirkulane, Statuta Planinske zveze Slovenije in Častnega kodeksa slovenskih planincev. Sem spada tudi nevestno in lahkomiselno spremljanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu, neizvrševanje sprejetih zadolžitev in sklepov organov društva ter dejanja, ki kakorkoli škodijo ugledu društva. Kršitve so lažje in hujše. Lažje kršitve: - malomarno opravljanje delovnih obveznosti v organih društva in delovnih telesih - neplačana članarina Hujše kršitve: - neizpolnjevanje delovnih obveznosti, če te neposredno vplivajo na potek delovanja društva tako, da se delovanje ustavi - nezakonito razpolaganje s sredstvi - dejanja storjena z opravljanjem dela, ki imajo znake kaznivega dejanja - nehumano, grobo, nekulturno ali kako drugo neetično vedenje - zloraba položaja

II. DISCIPLINSKI ORGANI

3. člen
Disciplinski organi društva so:
- disciplinska komisija in
- občni zbor.

DISCIPLINSKA KOMISIJA

4. člen
Disciplinska komisija deluje na podlagi Pravilnika o delu disciplinske komisije.
a) Disciplinsko komisijo izvoli občni zbor za dobo štirih let in jo sestavljajo trije člani. Izmed sebe izvolijo predsednika. Sklepi komisije so veljavni, če zanj glasujeta dva člana.
b) Disciplinska komisija obravnava in odloča o:
-kršitvah iz drugega člena Pravilnika o delu disciplinske komisije,
-sporih med člani društva in
-sporih med člani ter upravnim odborom, nadzornim odborom ali delovnimi telesi.

OBČNI ZBOR

5. člen
a) Občni zbor odloča o:
- pritožbah zoper sklepe disciplinske komisije
- ko teče postopek zoper člana disciplinske komisije.
Odločitve občnega zbora so dokončne in jih sprejme z navadno večino prisotnih.
b) Občni zbor pritožbo zoper sklep komisije:
- ga potrdi,
- ga razveljavi ali
- ga razveljavi in naloži komisiji ponovno odločanje.

III. DISCIPLINSKI UKREPI

6. člen
Disciplinski ukrepi so:
- opomin,
- javni opomin ali
- izključitev.

NALOGE DISCIPLINSKE KOMISIJE

7. člen
Disciplinska komisija izbere ukrep po temeljiti presoji vseh znanih dejstev in okoliščin, pri tem upošteva naslednje:
- preprečevanje nadaljnjih kršitev in sporov,
- težo kršitve oziroma resnost spora,
- nevarnost in škodo, ki je bila povzročena in
- dosedanje obnašanje in morebitne prejšnje kršitve.

IZREK IZKLJUČITVE

8. člen
a) Komisija lahko izreče postopkovno vsak ukrep. Komisija lahko praviloma izreče izključitev, če je član že prejel javni opomin.
b) Komisija lahko izreče izključitev v primeru, če gre za najhujše kršitve, ki onemogočajo normalno delo društva ali imajo negativen odmev v javnosti, brez predhodnih ukrepov.
c) Po izključitvi lahko član ponovno pristopi v društvo šele čez dve leti.

IV. DISCIPLINSKI POSTOPEK PRI REŠEVANJU PREKRŠKOV SPROŽITEV POSTOPKA

9. člen
Disciplinska komisija začne postopek na pisni predlog:
- treh članov društva,
- upravnega odbora,
- nadzornega odbora ali
- delovnih teles.

10. člen
Občni zbor odloča o pritožbah zoper sklepe komisije na podlagi pisne pritožbe pobudnika in obtoženega.

V. POSTOPEK VLOŽITVE IN ODLOČANJA O POBUDI

11. člen
a) Pobuda ali predlog se vloži najkasneje v tridesetih dneh od nastanka spornega dogodka, ki predstavlja prekršek.
b) Pobudnik pisno pojasni za kakšen sporni dogodek gre, kako je nastal, osvetli pomembne okoliščine.
c) Disciplinska komisija, preden se odloči za sklep, pokliče obtoženega člana, da se izjasni o očitanem dogodku. Disciplinska komisija lahko ugotavlja okoliščine spornega dogodka tudi s člani društva.
d) Če disciplinska komisija ugotovi, da ni razlogov za izrek ukrepa ali če ni prepričana o utemeljenosti pobude, postopek ustavi.
e) Pobudnik in obtoženi sta lahko navzoča pri vseh dejanjih postopka, razen med odločanjem organa.
f) Organi morajo v roku tridesetih dni po prejemu pobude odločiti o ukrepih
g) V primeru, da organ sprejme ukrep, izda pisni sklep v roku deset dni po odločitvi. O svoji odločitvi obvesti pobudnik, obtoženega, upravni odbor, ostale člane v društvu ali pa širšo javnost, če meni, da je to potrebno.
h) Ukrep začne veljati, ko je o njem obveščen obtoženi. Če toženega ni mogoče osebno obvestiti, se po dvajsetih dneh objavi sklep na spletni strani društva.

VI. VLAGANJE PRITOŽB ZOPER SPREJETE SKLEPE

12. člen
Pritožba se vloži osebno predsedniku Planinskega društva Cirkulane v petnajstih dneh od izdaje pisnega sklepa. Pritožba ne zadrži izvajanje disciplinskega ukrepa. Občni zbor odloči o pritožbi v roku šestih mesecev od prejema pritožbe.

VII. KONČNA DOLOČBA

13. člen
Ta pravilnik začne veljati s sprejemom na občnem zboru Planinskega društva Cirkulane, dne 12.1.2008.