Statut

Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 61/06) je ustanovni občni zbor v Cirkulanah dne 2.2.2007 sprejel sklep o ustanovitvi Planinskega društva Cirkulane, s spremembami statuta 28.2.2007 in 24.1.2015 pa naslednji

STATUT PLANINSKEGA DRUŠTVA CIRKULANE

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Planinsko društvo Cirkulane je samostojno in nepridobitno združenje planincev, ustanovljeno zaradi uresničevanja skupnih interesov. Je pravna oseba zasebnega prava. Zaradi uresničevanja skupnih interesov se vključuje v Planinsko zvezo Slovenije

2. člen
Ime društva: Planinsko društvo Cirkulane.
Sedež društva: Cirkulane 40 a, 2282 Cirkulane.
Znak društva so haloški griči, v ospredju je haloška hiša. Žig društva je elipsaste oblike in vsebuje znak, letnico ustanovitve ter ime društva. Upravni odbor lahko spremeni sedež društva.

II. NAMEN, CILJI IN DEJAVNOSTI DRUŠTVA

3. člen
Namen ustanovitve društva:
- družiti ljubitelje planinstva in pohodništva in
- razvijati planinsko in pohodniško dejavnost v občini Cirkulane.

4. člen
Cilji delovanja društva so:
- organizirati planinske pohode ter razne društvene, kulturne, športne in zabavne prireditve za člane društva,
- vzpodbujati člane in druge občane, zlasti mladino k aktivnemu delovanju v naravi, k spoznavanju naravnih in kulturnih znamenitosti ter k telesni dejavnosti,
- vzpodbujati s svojo dejavnostjo prijateljstvo, disciplino, medsebojno pomoč in odvisnost, vzajemnost ter medsebojno spoštovanje,
- vzpodbujati ljubezen do domovine,
- prizadevati si za sožitje,
- ustvarjati materialne in druge pogoje ter možnosti za gibanje in bivanje v naravi in v svojem okolju,
- skrbeti za varstvo narave in zdravo okolje in
- opravljati druge naloge, ki so v zvezi z smotrno, zdravo in aktivno izrabo prostega časa v narav.

5. člen
Naloge oziroma dejavnosti društva so:
- organizira, izvaja in goji planinsko prostovoljno dejavnost,
- organizira in izvaja izlete, pohode, vzpone, srečanja, tabore in druge oblike dejavnosti,
- posreduje naravne lepote, zanimivosti planin in gora ter življenja v gorah svojim članom in drugim občanom,
- vzgaja in izobražuje člane o vseh oblikah planinske dejavnosti,
- skrbi za vzgojo in izobraževanje planinskih in mladinskih vodnikov, mentorjev, markacistov ter drugih strokovnih kadrov tako, da jih pošilja na izobraževanja, ki jih prireja Planinska zveza Slovenije,
- skrbi za zagotavljanje materialnih sredstev za delovanje društva,
- zbira, vodi in hrani predmete, darila in drugo dokumentacijsko gradivo, ki se nanaša na društvo,
- aktivno sodeluje pri prostorskem načrtovanju, urejanju prostora in varstvu narave,
- skrbi za gradnjo, opremljanje, označevanje ter vzdrževanje planinskih poti v svojem ožjem okolju,
- skrbi za varstvo narave in okolja,
- opravlja druga dela, ki so v interesu planinstva in pohodništva in
- izdaja občasno društvene publikacije.

III: ČLANSTVO

6. člen
Član društva lahko postane vsaka fizična oseba, ki sprejme statut in program društva, podpiše pristopno izjavo in poravna članarino. Članstvo je prostovoljno. Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakonit zastopnik. Za osebo od sedmega leta do dopolnjenega 15 leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje. Naziv častnega člana lahko dobi član društva, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo društva. Naziv častnega člana se lahko podeli tudi nečlanu, ki ima veliko zaslug na področju delovanja društva. Naziv podeljuje občni zbor na predlog upravnega odbora.

7. člen
Članstvo v društvu preneha:
- s prostovoljnim izstopom,
- zaradi neporavnane članarine,
- z izključitvijo,
- s smrtjo ali
- s prenehanjem društva.
Član planinskega društva uveljavlja pravice do popustov in drugih članskih ugodnosti na podlagi članske izkaznice in dokazila o plačani članarini. S prenehanjem članstva prenehajo tudi vse funkcije in pravice v društvu.

8. člen
Pravice članov so:
- voliti in biti voljeni v organe društva,
- sodelovati pri delu in odločati v organih društva,
- sprejemati nagrade in pohvale za delo v društvu,
- sodelovati s prispevki,
- uresničevati svoje osebne interese na področju dejavnosti društva in
- so deležni planinske vzgoje in izobraževanja.

9. člen
Dolžnosti članov so:
- spoštovati pravila planinskega društva, Planinske zveze Slovenije ter Častni kodeks slovenskih planincev,
- spoštovati akte društva,
- se udeleževati občnega zbora in drugih akcij planinskega društva,
- vestno delovati v organih društva, v katere so izvoljeni,
- prenašati izkušnje in znanje na druge člane društva,
- redno plačevati članarino in
- opravljati druge dolžnosti v skladu s pravili društva.
Pravice in dolžnosti članov društva so častne. Za svoje delo v društvu in organih društva člani planinskega društva ne sprejemajo plačila. Izjemoma so lahko nagrajeni ob zelo pomembnem dosežku ali požrtvovalnem dejanju. O tem odloča upravni odbor planinskega društva. Nagrade in nadomestila za izobraževanje, vodniško in markacijsko delo ureja posebni pravilnik.

IV. ORGANI DRUŠTVA

10. člen
Organi društva so:
- občni zbor,
- upravni odbor,
- nadzorni odbor in
- disciplinska komisija.
Organ društva je sklepčen, če je navzoča najmanj polovica vseh članov, odločitve pa so veljavno sprejete, če ja zanje glasovala večina navzočih članov. O pritožbah zoper odločitve organov društva odloča občni zbor.

11. člen
Občni zbor Občni zbor (OZ) je najvišji organ društva, ki je sestavljen iz vseh članov društva. Občni zbor se lahko sestaja na rednih ali izrednih sejah. Občni zbor skliče predsednik društva enkrat letno, lahko pa ga kadarkoli skliče tudi petina vseh članov društva, upravni odbor in nadzorni odbor. Upravni odbor je dolžan sklicati izredno sejo občnega zbora v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če izredna seja ni sklicana v roku, jo skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red ter pisni material. Na izredni seji sklepa občni zbor le o zadevah, za katere je sklican.
Pristojnosti občnega zbora:
- sprejema in spreminja statut in druge splošne akte,
- voli in razrešuje predsednika ter člane upravnega in nadzornega odbora,
- imenuje zastopnika društva in njegovega namestnika,
- sprejema poročilo o delu, ki ga pripravi predsednik ali upravni odbor,
- sprejema poročilo o finančnem in materialnem poslovanju, ki ga pripravi nadzorni odbor,
- sprejema delovni program društva,
- sprejema finančni načrt in zaključni račun,
- odloča o predlogih, pobudah in prošnjah svojih članov,
- odloča o pritožbah zoper sklepe UO ter NO,
- odloča o prenehanju društva in
- sprejem, spreminjanje in dopolnjevanje aktov društva.
Na občnem zboru se izmed članov društva izvoli delovno predsedstvo. O delu se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči in dva overovitelja. Volitve organov planinskega društva so praviloma tajne, občni zbor pa lahko sklene, da so javne.

12. člen
Upravni odbor Upravni odbor (UO) je izvršilni organ društva, ki opravlja organizacijska in administrativna dela ter vodi delo društva, za svoje delo pa je odgovoren občnemu zboru, kateremu tudi podaja poročila na rednih sejah in ki ga lahko tudi razreši. UO šteje pet članov-predsednika, podpredsednika, tajnika, blagajnika in enega člana. Izvolijo se na občnem zboru. Mandatna doba članov upravnega odbora je 4 leta. Člani so lahko na isto funkcijo izvoljeni večkrat zaporedoma. Po seji mora tajnik sestaviti zapisnik ter ga v treh (3) delovnih dneh skupaj z morebitnim ostalim gradivom posredovati preostalim članom UO. Upravni odbor se sestaja enkrat mesečno ali po potrebi. Seje so lahko običajne ali pa korespondenčne. Pristojnosti upravnega odbora:
- sklicuje seje občnega zbora po potrebi, vendar najmanj enkrat letno,
- daje na dnevni red vse zadeve, o katerih odloča občni zbor,
- skrbi za izvrševanje programa dela društva,
- določa članarino in višino prispevkov za posamezne namene,
- pripravlja predloge aktov društva,
- skrbi za finančno in materialno delovanje društva in upravlja s premoženjem društva in
- uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva, prav tako pa tudi naloge, ki z akti društva niso izrecno določeni, vendar po sami naravi spadajo v pristojnost upravnega odbora.

13. člen
Predsednik društva

Predsednik društva je zakoniti zastopnik in predstavnik društva. Mandat predsednika društva traja 4 leta. Član je lahko na to funkcijo izvoljen večkrat zaporedoma. Pravice in dolžnosti predsednika društva:
- je zakoniti zastopnik društva in
- sklicuje in vodi redne in izredne seje upravnega odbora.
Podpredsednik društva, ki je istočasno namestnik zastopnika društva, opravlja samo nujne posle, potrebne za nemoteno delovanje društva v primeru odsotnosti zastopnika ali njegove začasne nezmožnosti za delo.

14. člen
Nadzorni odbor

Nadzorni odbor (NO) je nadzorni organ društva. Sestavljajo ga trije člani in namestniki, ki na konstitutivni seji izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru, kateremu tudi podaja poročila na rednih sejah. Sproti je dolžan seznaniti upravni odbor o svojih ugotovitvah. Mandat članov in predsednika traja 4 leta. Za sklicevanje in potek sej in način dela nadzornega odbora se smiselno uporabljajo pravila, ki veljajo za UO. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru. Pravice in dolžnosti nadzornega odbora:
- spremlja in nadzoruje delo vseh organov planinskega društva, zlasti pa celotno gospodarsko, finančno in materialno poslovanje in
- poroča občnemu zboru o finančnem in materialnem poslovanju društva.

15. člen
Disciplinska komisija

Člane disciplinske komisije voli občni zbor za dobo štirih let. Sestavljajo jo trije člani, ki izmed sebe na prvi konstitutivni seji izvolijo predsednika. Sestajajo se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov društva.
Kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija:
- kršitve določb statuta,
- nevestno in lahkomiselno spremljanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu,
- neizvrševanje sklepov organov društva in
- dejanja, ki kakorkoli škodijo ugledu društva.
Ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu s pravilnikom izreče disciplinska komisija so:
- opomin,
- javni opomin in
- izključitev.
V kolikor se član ne strinja s sklepom disciplinske komisije, se lahko pritoži na občnem zboru kot drugostopenjskem organu. Disciplinska komisija vodi disciplinske postopke in izreka ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom.

16. člen
Delovna telesa

Upravni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog ali projektov imenuje delovna telesa. Naloge, število članov ter predsednika delovnega telesa določi upravni odbor. Za svoje delovanje so delovna telesa odgovorna upravnemu odboru.

17. člen
Zastopanje društva

Planinsko društvo zastopa predsednik društva. V primeru njegove odsotnosti ali začasne nezmožnosti za delo zastopata planinsko društvo ali podpredsednik ali član upravnega odbora, ki ga je predsednik pooblastil.

V. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE DRUŠTVA

18. člen
Društvo sredstva za svoje delovanje pridobiva:
- s članarino,
- z darili in volili,
- s prispevki podpornih članov, simpatizerjev in sponzorjev,
- iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva,
- iz javnih sredstev in
- od lokalne skupnosti.
UO vodi finančno-materialno poslovanje v skladu s tem statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Finančno poslovanje se vodi s knjigo prejemkov in izdatkov (blagajniški dnevnik), saj društvo ne opravlja pridobitne dejavnosti oziroma jo opravlja le občasno. Preostale podatke za letno poročilo pa zagotovi z letnim popisom in ocenitvijo. Blagajnik o finančnem poslovanju sproti seznanja upravni odbor, ob zaključku leta pa občni zbor in pripravi celovito poročilo o finančnem in materialnem poslovanju, ki ga pregleda nadzorni odbor. Odredbodajalec za izvajanje finančnega načrta je predsednik planinskega društva, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik. Društvo ima svoj transakcijski račun pri pooblaščeni banki. Planinsko društvo mora zagotavljati podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju na podlagi podatkov finančno-materialnega poslovanja, ki se izkazujejo z računovodskim standardom za društva. Letno poročilo mora društvo predložiti do 31. marca tekočega leta. Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko društvo pooblasti tudi zunanjega strokovnega sodelavca.

19. člen
Planinsko društvo lahko organizira za uresničevanje ciljev, zaradi katerih je ustanovljeno, tudi pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon in je udeleženo na dohodkih doseženih s tako dejavnostjo.
Ta dejavnost je:
- opravljanje gostinskih in turističnih storitev in
- založniška dejavnost.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga društvo doseže z neposrednim opravljanjem pridobitne dejavnosti iz tega člena, se sme uporabljati le za izboljšanje opravljanja te dejavnosti in za potrebe planinskega društva. Vsaka delitev premoženja med člane društva je nična.

20. člen
Izvajanje nadzora nad razpolaganjem s premoženjem društva ter nad finančnim in materialnim poslovanjem društva opravlja nadzorni odbor planinskega društva.

VI. Zagotavljanje javnosti dela društva

21. člen
Delo društva in njegovih organov je javno.
Člane društva se obvešča:
- preko oglasnih desk,
- s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva,
- preko društvenega strokovnega glasila in
- preko sredstev javnega obveščanja.
Širšo javnost obvešča društvo o svojem delu tako, da so seje organov društva javne, da organizira okrogle mize, na svoje seje ter druge organizirane dogodke vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij ter predstavnike sredstev javnega obveščanja. Za javnost delovanja društva je odgovoren predsednik društva.

VII. Sprejemanje sprememb in dopolnitev temeljnega akta

22. člen
Temeljni akt in njegove spremembe, ki se nanašajo na določbe 9. člena Zakona o društvih ( uradni list RS 61/ 2006) ter druge najpomembnejše odločitve v društvu, sprejema občni zbor, ki ga sestavljajo vsi člani.

VIII. PRENEHANJE DRUŠTVA

23. člen
Društvo lahko preneha:
- po sklepu občnega zbora z dvotretjinsko absolutno večino in
- v skladu z določbami veljavnega Zakona o društvih.

24. člen
Po sklepu o prenehanju Planinskega društva Cirkulane mora predsednik planinskega društva ali oseba, ki jo občni zbor pooblasti v 30 dneh obvestiti upravno enoto, pri kateri je Planinsko društvo Cirkulane registrirano. V primeru prenehanja po sklepu občnega zbora preide premoženje društva na Občino Cirkulane, Cirkulane 40 a, z namenom, da občina premoženje enakovredno porazdeli med ostala delujoča društva. Proračunska sredstva se vrnejo proračunu, vsaka delitev premoženja med člane društva je nična.

IX. KONČNA DOLOČBA

25. člen
Statut, sprejet na ustanovnem zboru dne 2.2.2007 in s spremembami sprejetimi dne 28.2.2007 začne veljati z dnem, ko pristojni upravni organ ugotovi, da je v skladu z Zakonom o društvih in ko se Planinsko društvo Cirkulane registrira na Upravni enoti Ptuj.