Cirkulane

Občina Cirkulane spada v prelepo slovensko pokrajino, imenovano Haloze. Haloze se delijo na Zgornje ali Gozdne Haloze in na Spodnje ali Vinorodne Haloze. Vinorodne Haloze se na nek način začenjajo z občino Cirkulane. Današnjo reliefno podobo občine so ustvarili od pleistocenske dobe naprej potok Bela s svojimi pritoki Belico, Dugo in Gradiškim potokom. Najvišji vrh v občini je Vrbanjšak v Velikem Vrhu, ki doseže komaj 412 m n.v. Ob potokih je nekaj ravninskega sveta, ostalo so griči. Razgibano reliefno pokrajino sestavlja 13 naselij, od tega kar 6 naselij meji na RH.

 

POT DO OBČINE CIRKULANE

Haloški del borlske gospoščine, kamor je spadala nekoč občina Cirkulane, je bil leta 1542 razčlenjen na tri urade: Zavrč, Bela (Cirkulane) in Leskovec. Naseldbine urada Bela so bile: Dolane, Medribnik, Paradiž, Pristava. Na področju urada Bela so prebivali izključno Slovenci. Leta 1850 je cesarsko namestništvo v Gradcu izdalo odlok o imenovanju novih občin (sosesk). Tako je bilo cirkulansko območje razdeljeno na pet sosesk in sicer na sosesko Gradišča z naseljem Gradišče, sosesko Gruškovec z naselji Gruškovec, Medribnik in Meje, sosesko Slatina z naseljema Slatina in Pristava, sosesko sv. Barbara v Halozah z naselji Brezovec, Cirkulane in Dolane ter na sosesko Sv. Elizabeta v Halozah z naseljema Paradiž in Pohorje. Leta 1934 so v novi državi (Kraljevina Jugoslavija) vseh pet sosesk združili v novo občino Sv. Barbara v Halozah in ji priključili še Veliki Vrh in del Malega Okiča. Občina je tako leta 1936 obsegala del naselja Belski Vrh, Brezovec, Cirkulane, Dolane, Gradišča, Gruškovec, Mali Okič, Medribnik, Paradiž, Pohorje, Pristavo, Slatino, del naselja Veliki Okič in Veliki Vrh. Med okupacijo ni bilo sprememb, razen v naselju Meje, kjer je nemški okupator del Mej odstopil Nezavisni državi Hrvatski. Leta 1944 so na podlagi bivše ureditve nastali krajevni odbori narodnoosvobodilne fronte in krajevni narodnoosvobodilni odbori, ki so se leta 1946 preimenovali v krajevne ljudske odbore. Leta 1952 so se vsi krajevni ljudski odbori združili v novo občino Cirkulane. Leta 1955 sta se občina Cirkulane in občina Zavrč združili v Občino Borl, kamor so bile priključene še vasi Ptujskega polja - Bukovci, Stojnci in Muretinci. Toda že leta 1958 je bila ta občina ukinjena in nastala je nova občina Ptuj. Leta 1965 je občina Ptuj ustanovila 25 Krajevnih skupnosti in ena izmed njih je bila tudi KS Cirkulane. V samostojni RS je bil leta 1993 sprejet Zakon o lokalni samoupravi, ki je omogočal nastanek novih občin. Bivša občina Ptuj je razpadla na več manjših občin. Cirkulansko področje je proti volji občanov država umestila v občino Gorišnica. Občina Gorišnica je Cirkulanam odvzela še status krajevne skupnosti.

Večletni trud Iniciativnega odbora za ustanovitev občine Cirkulane je bil poplačan z večinsko odločitvijo poslancev v DZ RS, ki so podali zeleno luč za nastanek novih občin in določili datum referenduma o njihovih ustanovitvah (29.01.2006). Na referendumu se je večina občanov odločila za ustanovitev lastne občine. Tako smo po dolgih letih pričakovanj na lokalnih volitvah leta 2006 izvolili prvega župana in prve svetnike samostojne občine Cirkulane. Zgodovina je pokazatelj, da so si predniki vselej želeli lastne občine, to je dokončno uspelo šele sedanji generaciji.

DOSEŽKI V PRETEKLOSTI

 • Grad Borl, letnica izgradnje ni natančno znana, predvideva se, da je bil izgrajen nekje pred 12. stol. - prvič se grad omenja leta 1255.
 • Postavitev menda prve in najstarejše župnijske cerkve v Sp. Halozah - Sv. Katarine - se omenja okrog leta 1475.
 • Začetki današnje župnijske cerkve sv. Barbare v Cirkulanah so precej nejasni, v strokovni literaturi se je uveljavilo mnenje, da je nastala nekako v istem času kot cerkev sv. Katarine (zgodnje 15. stol.).
 • Med letoma 1664 in 1673 je bila zgrajena podružnična cerkev sv. Elizabete v Pohorju.
 • Okrog leta 1674 je grof Friderick Sauer pri obnovi gradu Borl v pritličju postavil Grajsko kapelo.
 • V letih 1695-1699 se zgradi velika romarska cerkev - sv. Ana v Velikem Vrhu (grof Franc Anton Sauer).
 • Šola pri sv. Barbari v Cirkulanah sodi med najstarejše v RS, njene korenine segajo v sredino 18. stoletja. Prvi pouk se je začel že leta 1744, najverjetneje v župnišču ali mežnariji. Leta 1780 je ustanovljena dvorazredna ljudska šola, trivialka. Nekje okrog leta 1810 je bilo izgrajeno prvo šolsko poslopje (današnja stanovanjska hiša družine Štumberger) pri cerkvi sv. Barbare v Cirkulanah. Leta 1898 je bil opravljen tehnični pregled obstoječe OŠ v Cirkulanah. Leta 1992 je bila izgrajena še obstoječa večnamenska dvorana s telovadnico.
 • Odprtje poštnega urada v Cirkulanah leta 1872.
 • Pred 1. sv. vojno je bila zgrajena makedamska cesta med Cirkulanami in Leskovcem, po 2. sv. vojni so bile vse ceste makedamske, le odsek od Borla do Zavrča je bil moderniziran.
 • Ustanovitev pletarske šole v Cirkulanah pred 1. sv. vojno, ki se leta 1918 preseli na Ptuj.
 • Izven vaškega jedra sta bila že pred 1. sv. vojno usnjarna in čevljar.
 • Med obema sv. vojnima so bile Cirkulane najmočnejše prosvetno in gospodarsko središče Haloz.
 • Ustanovitev Vinarske zadruge s sedežem pri sv. Barabari leta 1939, ki je kmalu prenesla svoj sedež na Ptuj (pobudnik zadruge: župnik Grobler).
 • Med obema vojnama so bile v Varešu (Cirkulanah) štiri gostilne, štiri trgovine, pekarna, kovač, ključavnicar in šivilja.
 • Po letu 1945 je Vareš v vsem nazadoval, imel je le še eno gostilno, eno trgovino podjetja Mercator, trgovino kmetijske zadruge in žago za krajevne potrebe, obrtnikov ni bilo več.
 • Elektrifikacija širšega cirkulanskega območja se je pričela leta 1947 z izgradnjo visokonapetostnega voda. Nizkonapetostno omrežje so takrat dobile le Cirkulane, ostale vasi pa šele v letih 1953-1959 (nepopolno).
 • Telefonsko omrežje je bilo še desetletja po 2. sv. vojni za Haložane nedosegljiva dobrina, toda kljub temu je bil telefon napeljan do krajevnih pošt že leta 1936.
 • Leta 1951 postane grad Borl znano letovišče z izjemno lego na skalci nad Dravo, ki pa je zaradi preusmeritve prometa proti Zagrebu zamrl.
 • Leta 1956 se odpre zdravstveni dom z zobno ambulanto, v istem letu Cirkulane dobijo gasilski dom in večnamensko dvorano.
 • Leta 1976 je bil položen temeljni kamen za gradnjo industrijskega obrata v Dolanah, investitor je bilo podjetje Olga Meglič iz Ptuja. Proizvodnja je stekla leta 1978, podjetje je šlo leta 1997 v stečaj, danes je tu uspešno podjetje ADK d.o.o. iz Maribora, ki ima sedež v Hočah.
 • V letih 1977 in 1978 so modernizirali cesti Cirkulane-Medribnik, Cirkulane-Leskovec ter izgradili most čez Dravo pri Borlu.
 • V letih 1978 in 1979 se položi prvi primarni vod za vodooskrbo do Borla in do Cirkulan (mladinske delovne akcije).

 

ZANIMIVOST

Do leta 1948 je število prebivalstva na območju današnje Občine Cirkulane naraščalo in doseglo celo številko 3438, po tem letu pa se je ta številka iz leta v leto zniževala. Razlog je bil v preseljevanju mlade generacije v urbana naselja. V letu 2006 prvič po letu 1948 beležimo dvig števila prebivalstva, kar je vzpodbuden podatek.

Vir: http://www.cirkulane.si/?page_id=127